Platobná neschopnosť

V prípade dlžnej pohľadávky je dlžník povinný zaplatiť ju v celkovej výške a do dátumu, ktoré si stanovili medzi sebou dlžník a veriteľ. Pokiaľ k tomu nedochádza, je dobré sa dohodnúť minimálne na splácaní formou splátkového kalendára.

Niekedy sa stáva, že sa dlžník dostane do tak nepríjemnej sociálnej a finančnej situácie, že mu na splátky alebo úhradu dlhu nezostávajú žiadne finančné prostriedky. Tejto situácií sa hovorí platobná neschopnosť. Prvým krokom, ktorý by mal byť urobený zo strany dlžníka, je informovať veriteľa o tejto vzniknutej situácií a začať neodkladne riešiť tento stav.

Do platobnej neschopnosti sa môže dostať ako fyzická, tak aj právnická osoba, pri ktorej je táto neschopnosť platiť svoje záväzky veľmi dobre viditeľná. Na takúto spoločnosť sa vyhlasuje konkurz alebo likvidácia, v ktorých správcovia spravujú majetok a financie spoločnosti takým spôsobom, aby došlo k čo najvýhodnejšiemu zaplateniu dlžných pohľadávok v čo najväčšom množstve. Do týchto konaní môže veriteľ svoju pohľadávku prihlásiť a ďalej je správca, ktorý je uvedený v obchodnom registri, povinný ho informovať o stave takéhoto konania.

Aj napriek tomu, že je fyzická osoba v platobnej neschopnosti, je možné na ňu podať žalobu na zaplatenie dlžnej čiastky a potom aj nariadiť exekúciu. Jej neschopnosť nemá žiadny vplyv na začiatok a priebeh takéhoto konania oproti osobe právnickej. Proti firme, ktorá sa nachádza v platobnej neschopnosti a je v likvidácií alebo konkurze, musí byť zastavené exekučné konanie.

Niektorí dlžníci, najmä fyzické osoby, sa domnievajú, že pokiaľ veriteľovi budú tvrdiť, že nemajú žiadne finančné príjmy ani majetok, nechá ich na pokoji a dlžnú čiastku po - od nich ďalej nebude chcieť zaplatiť. Nie je tomu tak, exekučné konanie trvá, dokiaľ nie je úplne všetko zaplatené, takže v podstate až do smrti dlžníka. Teda to nemení nič na fakte, či osoba majetok má alebo nemá.

Nájdu sa aj prípady, kedy je dlžníkom osoba v starobnom alebo invalidnom dôchodku a domnieva sa, že na základe takejto situácie dlžné pohľadávky hradiť nemusí. Vymáhanie pohľadávky nie je závislé na veku dlžníka ani na jeho majetkových pomeroch. Je síce pravdepodobné, že táto osoba nebude mať dostatok finančných prostriedkov na úhradu dlhu, ale na druhej strane by si mala uvedomiť, že dlžnú čiastku spôsobila sama a to buď zakúpením tovaru alebo využitím určitého druhu služieb.