Splatenie pohľadávok

Vhodným riešením dlžných pohľadávok je ich postupné splácanie. Teda v podstate dohoda medzi veriteľom a dlžníkom. Splácanie pohľadávok je upravené iba stručne v obchodnom zákonníku, v ktorom sa hovorí o tom, že pohľadávka staršieho dátumu musí byť splatená ako prvá, potom nasledujú tie „mladšie“.

Na splatenie pohľadávky je nutné, aby s čiastkou splátok súhlasil veriteľ aj dlžník. Samozrejme je nutné, aby sa tiež prihliadlo k sociálnym pomerom dlžníka, aby čiastka bola, pokiaľ je to možné, adekvátna k jeho možnostiam.

Splátky si môže dohodnúť veriteľ s dlžníkom ústne alebo písomne. Ale aj tak je pravdepodobné, že si veriteľ najme advokátsku kanceláriu alebo firmu, ktorá za neho bude tieto splátkové kalendáre riešiť. Akonáhle dlžník začne dlh splácať, znamená to uznanie dlhu z jeho strany. Uznanie dlhu je dôležitý okamih, ktorý berie do úvahy súd, ktorý rozhoduje o žalobe podanej veriteľom.

Trošku odlišné splácanie je v prípade exekučného konania, kedy súdny exekútor nemusí so splátkami súhlasiť. Jeho povinnosťou je v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie dlh veriteľovi, v exekučnom konaní oprávnenému, vymôcť. V praxi sa uplatňuje, že jedna mesačná čiastka je jedna desatina dlžnej čiastky. Niektoré pohľadávky sú nižšie než sto EUR a väčšinu tejto sumy sa snažia exekútorské úrady vymôcť naraz, nie na splátky.

Aj keď je uhradenie dlhu naraz prínosom pre veriteľa, nemusí takýto krok zodpovedať sociálnej a finančnej situácií dlžníka, teda práve v tomto okamihu prichádza na rad uplatnenie splátkového kalendára.

Ak sú splátky dohodnuté, musí dlžník dbať na ich riadne a včasné plnenie. Akékoľvek porušenie predstavuje nenaplnenie dohody medzi ním a veriteľom. Ten potom môže pristúpiť k ďalším krokom, ktoré by viedli k vymoženiu dlžnej pohľadávky. Môže sa v živote stať, že dlžník nemá naraz na úhradu mesačnej splátky. V tomto prípade je vhodné, dá sa aj povedať, že nutné, aby dlžník informoval o vzniknutej situácií veriteľa a navrhol mu prípadné možné riešenie. Veriteľ väčšinou pristúpi na riešenie, ktoré predstavuje úhradu dvoch splátok v ďalšom mesiaci, alebo úhradu menšej čiastky teraz, a nasledujúca splátka sa zvýši o danú nezaplatenú sumu.

Splátky pohľadávok v dnešnej dobe hrajú veľkú úlohu, pretože veľa dlžníkov nemá dostatočne vysoké finančné príjmy, aby uhradili svoje dlhy ihneď a v celej výške. Aj veritelia sa dokázali tejto situácií prispôsobiť a radi súhlasia so spísaním splátkového kalendára, pretože im to prináša istotu, síce pomalého, ale spravidla istého uhradenia pohľadávky.