Zmena dlžníka

Zmenou dlžníka sa rozumie taká zmena, ktorá namiesto pôvodného dlžníka ustanoví nového, ktorý má tie isté povinnosti ako predchádzajúci. S touto zmenou sa v praxi mnoho ľudí nestretáva, častejšou je rozhodne zmena v osobe veriteľa.

Najčastejší prípad zmeny v osobe dlžníka je prevzatie dlhu. O tomto prevzatí musí byť spísaná písomná dohoda medzi novým a pôvodným dlžníkom, v ktorej je povinný nový dlžník súhlasiť s takýmto prevzatím. Avšak zákon tu pamätá na ochranu veriteľa v tom zmysle, že v jeho záujme je samozrejme vymôcť dlh, a preto sa nemôže zmena dlžníka urobiť bez jeho súhlasu. Predsa len by sa mohlo potom stať, že finančná situácia nového dlžníka bude ešte horšia ako toho predchádzajúceho a veriteľ by sa dostal do situácie, kedy je napríklad nemožné od nového dlžníka chcieť dlh vôbec zaplatiť.

Zvláštnym prípadom je tiež okamih, kedy osoba odlišná od dlžníka uzavrie zmluvu písomne s veriteľom. Neexistuje teda dohoda medzi týmto dlžníkom a tým starým. Tretia osoba sa vlastne stáva dlžníkom navyše, v podstate narastá počet dlžníkov.

Môže tiež ísť o takzvané pristúpenie k záväzku. Musí byť spísaná písomná zmluva medzi veriteľom a novým dlžníkom, zase tu nemusí byť dohoda medzi dlžníkom starým a novým. Znova vzrastá počet ďalších dlžníkov. Je dôležité si uvedomiť, že je tu takzvaná pasívna solidarita, ktorá znamená, že záväzky a dlhy sú plnené spoločne a nerozdielne. V praxi to vyzerá tak, že pokiaľ jeden z dlžníkov zaplatí veriteľovi dlh, zanikne povinnosť hradiť aj pre všetkých ďalších dlžníkov. Avšak ak dôjde k zániku dlhu inak ako splnením (teda zaplatením) neznamená to, že tento záväzok zaniká i pre všetkých ďalších dlžníkov. V tomto prípade ide o to, že veriteľ môže jednému z dlžníkov dlh odpustiť, ale ďalším ho ponechať v platnosti.

Je tiež vhodné zmieniť sa o inštitúte prevzatia plnenia, ktorý je v dnešnej dobe v oblasti vymáhania pohľadávok často využívaný. V podstate ide o to, že tretia osoba zaplatí veriteľovi dlh za daného dlžníka, alebo respektíve sa k tomuto kroku prisľúbi. Neznamená to však, že by sa v tejto situácií zmenila osoba dlžníka, ten zostává stále rovnaký. Preberateľ má vzťah iba ku dlžníkovi, nie k veriteľovi. Veriteľ teda požaduje úhradu stále po známom dlžníkovi, ale ten sa obracia na preberateľa plnenia. Pokiaľ však nedôjde k plneniu zo strany tejto osoby môže dlžník požadovať náhradu škody, pretože došlo k porušeniu právnej povinnosti z jeho strany.