Správa pohľadávok

Správou- pohľadávok sa rozumie taká činnosť alebo konanie, ktoré vedie k minimalizácií neuhradených čiastok za tovar alebo služby. Niektoré firmy si spravujú pohľadávky samé, iné využívajú služby externých a špecializovaných agentúr.

Je omnoho efektívnejšie a výhodnejšie si na spravovanie pohľadávok najať súkromnú agentúru, ktorá sa o agendu pohľadávok postará. Pretože zamestnanci (pokiaľ nemá veriteľ špecialistov) sa veľmi v spravovaní pohľadávok nevyznajú, z toho dôvodu dochádza k nehradeniu pohľadávok a vzniku zbytočných dlhov.

Spravovanie pohľadávok môžu vykonávať súkromné spoločnosti aj advokátske kancelárie. Pokiaľ si už veriteľ nejakú agentúru najme, môže očakávať prenesenie starostí o dlžné pohľadávky alebo uhradenia na tretiu osobu. Na takúto činnosť sa samozrejme spisuje zmluva, v ktorej sú stanovené všetky podmienky, na základe ktorých je správa vykonávaná. V zmluvnom vzťahu je dôležité si stanoviť ceny, za ktorú bude táto služba poskytnutá. Ceny sa pohybujú rôzne od spoločnosti k spoločnosti. Záleží na tom, akú službu veriteľ preferuje. Lacnejšie ceny majú veľké spoločnosti, ale na druhej strane tu neexistuje taký osobný kontakt medzi veriteľom a agentúrou. Menšie spoločnosti sa väčšinou pohybujú v prostredí, ktoré je pre ne blízke, takže majú bližší vzťah aj k určitým dlžníkom.

Pokiaľ si veriteľ vyberie agentúru, prvým krokom spoločnosti je podpísanie zmluvy, potom nasleduje analýza klienta, a potom spoločnosť kontaktuje dlžníka a zašle mu výzvy k zaplateniu danej čiastky. Ďalej je dôležité, či dlžník spolupracuje alebo nie. Pokiaľ dlžník nekladie „odpor“ a zbytočne nerobí problémy, že nespolupracuje, spíše sa dohoda o splácaní. Niektoré agentúry spolupracujú s advokátskymi kanceláriami, ktoré ďalej vytvoria zmluvu o splatení a keď ju dlžník podpíše, uznáva tým uvedený dlh.

Avšak pokiaľ dlžník nespolupracuje, požiada spoločnosť advokátsku kanceláriu, aby vypracovala žalobu a podala ju na súd (tento krok môže urobiť aj sama), súd o tomto návrhu na vydanie žaloby rozhodne a to buď platobným rozkazom alebo rozsudkom o uznaní. Až toto rozhodnutie nadobudne právnu moc, môže sa agentúra uchýliť k exekučnému konaniu.

Z oboch spôsobov by však mala spoločnosť, ktorá vedie správu pohľadávok, klientovi (veriteľovi) zabezpečiť prísun peňazí na úhradu dlžnej pohľadávky.