Uznanie záväzku

Dôležitým inštitútom a pojmom v oblasti vymáhania a platenia dlžných pohľadávok je takzvané uznanie záväzku, teda dlhu. Toto uznanie je dôležité pre prípadné súdne konania a hlavne ho vyžadujú veritelia, ktorí dopredu vedia, že by prípadne vymáhali túto dlžnú čiastku súdnou a právnou cestou.

K uznaniu záväzku môže dôjsť buď mlčky alebo konkrétnou formou. Niektorí dlžníci si totiž vôbec neuvedomujú, že pokiaľ uhradia i malú čiastku na umorenie dlžnej čiastky, mlčky uznávajú tento dlh. Je tu však celkove rozdiel medzi obchodným a občianskym právom. V obchodnom styku je tento druh uznania záväzku priamo uvedený v obchodnom zákonníku a súd na neho musí brať zreteľ vždy a bez výhrady. Ale v občianskoprávnom spore nemusí na súde toto uznanie prejsť. Uznanie záväzku formou úhrady totiž občianske právo nepozná. I napriek tomu môže viesť k rozhodnutiu súdu k vydaniu platobného rozkazu alebo rozsudku pre uznanie dlhu v prospech žalobcu (veriteľa).

K uznaniu dlhu tiež slúži písomná forma, ktorá môže byť v prípadnom občianskoprávnom konaní použitá ako dôkazná listina. V tomto písomnom dokumente je dôležité uviesť meno a priezvisko dlžníka (aj identifikačné údaje), vyčíslenie dlžnej čiastky, dátum uznania a najlepšie do akého dátumu bude dlžná čiastka uhradená. Toto uznanie musí byť vždy podpísané dlžníkom.

Uznanie záväzku teda prináša veriteľovi, v občianskoprávnom spore žalobcovi, uľahčenie vo forme dokazovania, že tento dlh vznikol a dlžník bol povinný ho zaplatiť.

Väčšina dlžníkov podáva odpor proti platobnému rozkazu, bez toho aby si uvedomili, že už žalobcovi (veriteľovi) podpísali uznanie dlhu. A najčastejším dôvodom je v odpore práve to, že o dlžnej čiastke nevedeli, pretože im nebola doručená faktúra alebo upomienka. Pre súd je to samozrejme jednoduché rozhodovanie a pokiaľ sa k tomuto odporu vyjadrí aj žalobca alebo jeho právny zástupca, má sudca takéto rozhodnutie veľmi uľahčené a to preto, že v tomto vyjadrení žalobca uvádza informácie, ktoré sú podložené listinnými dôkazmi.

Môže sa tiež stať, že aj keď dlžník svoj dlh uznal a zaplatil, veriteľ jeho platbu nezaradil alebo ju zaradil pod iného dlžníka. V tomto prípade vzniká veriteľovi povinnosť všetko prekontrolovať na základe predložených dôkazov vo forme zaplatených zloženiek alebo výpisu z bankového účtu žalovaného. Pokiaľ sa takáto čiastka skutočne nájde, rozhoduje dátum úhrady, v prípade, že tento dlh bol uhradený pred podaním žaloby, vezme žalobca žalobu v celom rozsahu späť a súd toto potvrdí v uznesení o zastavení konania proti konkrétnemu dlžníkovi.