Vymáhanie pohľadávok

V dnešných dňoch nie je nič nezvyčajné, pokiaľ má fyzická alebo právnická osoba nesplatenú pohľadávku, ktorú buď nemôže alebo nechce zaplatiť. Veritelia samozrejme tieto finančné prostriedky požadujú zaplatiť, ale niekedy musia využiť aj inštitúcie, ktoré im v tomto pomôžu.

Na vymáhanie pohľadávok je možné využiť služby súkromného súdneho exekútora. Do tej doby vlastne neexistovala možnosť, aby veriteľ sám podal na dlžníka podnet na exekúciu. Aj tu sú samozrejme stanovené pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať, ale predsa len je to jednoduchšia cesta ako pred rokom 2001. Vymáhanie pohľadávok týmto spôsobom sa riadi zákonom č. 120/2001 Zb., o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, inak povedané exekučným poriadkom.

Pred exekúciou musí mať veriteľ v rukách právoplatný platobný rozkaz alebo rozsudok, v ktorom je súdom uznaná suma ako dlžná a za dlžníka je označená konkrétna osoba. Veriteľom aj dlžníkom môže byť fyzická aj právnická osoba. Za právnickú osobu samozrejme vystupuje osoba fyzická, a tento postup sa riadi platnými zákonmi.

Nariadenie exekúcie však nie je jediný spôsob (aj keď efektívny), ako dlžnú čiastku vymôcť. Pohľadávka môže byť vymáhaná prostredníctvom subjektov, ktoré sa na túto problematiku špecializujú. Nejde však o exekútorov, ale o súkromné firmy alebo živnostníkov, ktorí sa so všetkými dostupnými právnymi, ale predovšetkým administratívnymi úkonmi snažia pre svojho klienta dlžnú sumu od dlžníka vymôcť. Aj napriek tomu občas človek môže počuť, že niektorý vymáhateľ dlhov sa uchýlil k nezákonným prostriedkom, a použil napríklad násilie. Toto je väčšinou slušnými vymáhateľmi striktne odsudzované.

Keď nie je dlh ľahko vymáhateľný a veriteľ potrebuje určitú hotovosť, je niekedy výhodné sa uchýliť k predaju takejto pohľadávky. Vtedy však veriteľ musí počítať s tým, že nedostane celú sumu, len jej určitú percentuálnu časť. Toto ale záleží na jeho zvážení a dôvodoch, ktoré ho k predaju vedú.

Dôležitým okamihom pri vymáhaní pohľadávok je ich premlčanie. Všeobecná lehota je stanovená na tri roky. Pokiaľ do tretieho roku veriteľ podá návrh na žalobu pre zaplatenie dlžnej pohľadávky na súd, lehota je splnená a pohľadávka môže byť vymáhaná. Pokiaľ je návrh podaný až po premlčaní, súd tento okamih neskúma, ale dlžník môže podať námietku, ktorej bude vždy vyhovené. V prípade neuplatnenia tohto práva dlžníkom, súd vydá rozhodnutie a dlžník je potom povinný dlžnú sumu zaplatiť. To znamená, že aj exekútorský úrad je oprávnený vymáhať takú pohľadávku, ktorej uplynula premlčacia lehota. Avšak aj v rámci konania môže dlžník takúto námietku podať.