Zmluva o postúpení pohľadávky

V zmluve musia byť vždy uvedené zmluvné strany, ktorými sú pôvodný a nastupujúci veriteľ. Tieto osoby môžu byť ako fyzické, tak aj právnické. Vždy musí dôjsť k ich dostatočnej identifikácií. To znamená, že pokiaľ ide o fyzickú osobu, je vhodné uviesť jej rodné číslo, v prípade právnickej osoby sa vždy uvádza IČO.

Predmetom takejto zmluvy je určitá pohľadávka, teda záväzok dlžníka, ktorý je v zmluve podrobne špecifikovaný, aby náhodou nemohlo dôjsť k jeho zámene. Dlžná čiastka je tu vyčíslená najčastejšie v EUR. Ďalej v zmluve dochádza k tomu, že je k istine prisúdené aj príslušenstvo, ktoré je tiež postúpené. Príslušenstvom sa rozumejú spravidla úroky alebo poplatok z omeškania a dlžné poplatky a ďalej náklady, ktoré sú spojené s ich vymožením.

Pokiaľ ide o postúpenie pohľadávky za poplatok, musí byť v zmluve táto čiastka vyčíslená. Často je tu tiež špecifikovaný spôsob takéhoto zaplatenia, najčastejším spôsobom je bezhotovostný prevod na účet pôvodného veriteľa. Je dobré tiež uviesť dátum, dokedy musí byť čiastka uhradená, aby došlo k platnému postúpeniu pohľadávky.

V zmluve sú rovnako uvedené dokumenty, ktoré pôvodný veriteľ novému odovzdáva a ktoré s pohľadávkou úzko súvisia. Ďalej je dobré, aby bolo v zmluve uvedené, že pôvodný veriteľ ručí za existenciu tejto pohľadávky. Pokiaľ by tam táto klauzula uvedená nebola, mohol by napríklad pôvodný veriteľ zaprieť úhradu čiastky alebo aj čiastočné zaplatenie, potom by bolo veľmi ťažké dokazovať opak. Dôležité je tiež prehlásenie pôvodného veriteľa, že mu nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by odporovala alebo znemožňovala postúpenie pohľadávky, čo väčšinou býva spísané v dohode o nemožnosti zmeny veriteľa. Ďalej by mal veriteľ prehlásiť, že mu nie je známe, že by postúpená pohľadávka nemohla byť postihnutá výkonom rozhodnutí.

Zmluvu je možné tiež vypovedať a to písomnou dohodou alebo zrušením zmluvy. Ku zrušeniu môže dôjsť, pokiaľ nastupujúci veriteľ nezaplatí dohodnutú úplatu v stanovenom termíne. Najčastejšie sa udáva v zmluve lehota sedem pracovných dní. Zmluva o postúpení pohľadávky je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá strana dostane jeden exemplár, ktorý má hodnotu originálu.