Postup pred vymáhaním pohľadávky

Aj keď by sa mohlo zdať, že existuje veľa druhov postupov pred vymáhaním pohľadávok, v podstate všetky vychádzajú z jediného konceptu, ktorý bol vytvorený na základe platných zákonov, a tiež k nemu pristupujú veritelia z dôvodu budúcej úspešnosti pri súdnom konaní.

Prvý zásadný krok je vznik pohľadávky. Tento dlh vznikne neuhradením faktúry, dohodnutej čiastky alebo čiastky uvedenej v zmluve, napríklad nájomnej. Veriteľ väčšinou dlžníka napomína písomne alebo telefonicky, aby svoj záväzok splnil v čo najkratšom možnom termíne.

Upomienkové konanie je jednou z dôležitých vecí, na ktorú by veriteľ nemal zabúdať. Súd vo väčšine prípadov vyžaduje aj predloženie dokladu o doručení týchto upomienok. Preto by sa upomienky mali posielať doporučenou poštou, pretože potvrdenie o prevzatí je silným dôkazom toho, že povinnosť zo strany veriteľa voči dlžníkovi bola splnená.

Nie je ojedinelé, že sa dlžník s veriteľom dohodne na splátkovom kalendári ešte pred samotným vymáhaním pohľadávky. Nie je povinnosťou veriteľa s takýmto kalendárom súhlasiť, záleží na jeho vlastnom uvážení a jeho situácií, či napríklad potrebuje celú hotovosť a vlastne sa mu systém splátok nehodí.

Niektorí veritelia majú vlastné oddelenie, v ktorom sú odborníci špecialisti zaoberajúce sa dlžnými pohľadávkami. Väčšina týchto pracovísk existuje zvyčajne vo veľkých a finančne zaistených podnikoch a firmách, pretože ich vedenie je veľmi personálne, a preto aj finančne náročné. Je nutné si uvedomiť, že v prípade chyby pri vyjednávaní, pred samotným vymáhaním pohľadávky súdnou cestou, sa niektoré zo zabudnutých krokov môžu prejaviť v rozhodnutí súdu, ktoré potom nie je možné vrátiť späť.

Veľa dlžníkov sa spolieha na to, že pokiaľ neuvedú veriteľovi správnu adresu, nebudú musieť dlžnú čiastku hradiť. Nie je tomu tak, v prípade že nie je dlžníka nie je možné dohľadať a je zaručený a nespochybniteľný vznik právneho vzťahu dôkaznou silou, ustanoví súd dlžníkovi (žalovanému) opatrovníka, ktorý bude za neho v konaní jednať. Ide hlavne o to, že bude preberaná jeho pošta, ktorá by bola dlžníkovi inak zaslaná do vlastných rúk. Súd v prípade nenájdenia dlžníka vždy skúma adresu uvedenú v Centrálnej evidencií obyvateľov (CEO), ktorá je pre neho podstatná. Každá osoba má totiž povinnosť nahlásiť novú adresu, aby bola CEO aktualizovaná a skutočne informatívna.

V dnešnej dobe nie je už tak výnimočné, že aj pred konaním, pred samotným vymáhaním, sú veritelia zastúpení právnym zástupcom (advokátskou kanceláriou), ktorá pre nich dlh spravuje, alebo súkromnou firmou, ktorá je na trhu špecialistom.