Zmena veriteľa

Ku zmene v osobe veriteľa môže dôjsť na základe postúpenia pohľadávky alebo jej predaja. Veriteľom môže byť fyzická aj právnická osoba. Nie je nutné mať súhlas dlžníka so zmenou, pretože pre neho zostávajú všetky relevantné udalosti rovnaké. Nemení sa výška dlhu, ani dátum splatnosti, iba osoba, ktorej je povinný dlžnú čiastku zaplatiť.

Zmena veriteľa je upravená v občianskom zákonníku. Dôležitým aspektom na zmenu veriteľa je spísanie písomnej dohody o postúpení pohľadávky. V tomto prípade prechádzajú na nového veriteľa z pôvodného všetky práva a povinnosti, ktoré sú spojené s touto konkrétnou pohľadávkou.

Aj napriek tomu sa pre dlžníka môže nová situácia vyvíjať odlišným spôsobom, ako keď ju spravoval pôvodný veriteľ. Zmena veriteľa väčšinou prebieha v prípadoch, kedy dlžník neuhrádza a veriteľ nechce, alebo nemôže čakať, až sa dlžná suma zaplatí formou splátok alebo za dlhší čas. Nový veriteľ zvyčajne pôvodnému zaplatí určitú sumu (úplatu), na ktorej sa zmluvne dohodnú a tým dochádza k právnemu postúpeniu pohľadávky.

Zmena veriteľa sa však nemôže urobiť pri všetkých pohľadávkach, ako by si mnohí ľudia mohli myslieť. Zákon neumožňuje zmenu veriteľa v prípadoch, kedy pohľadávka zaniká najneskôr smrťou veriteľa, alebo by sa jej obsah zmenou veriteľa zmenil. Taktiež nie je možné postúpiť pohľadávku, ktorú nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia. Niekedy sa tiež stáva, že veriteľ má s dlžníkom spísanú dohodu, v ktoré sa výslovne udáva, že nemôže dôjsť ku zmene veriteľa buď z určitých dôvodov, alebo vôbec. V tomto prípade zmena veriteľa nie je platná a nie je možné k nej vôbec prihliadať.

O zmene veriteľa musí byť dlžník informovaný a to najlepšie písomne, aby bola podložená pravdivosť tohto tvrdenia.

V dnešnej dobe dochádza ku zmene veriteľa veľmi často. Skôr sa to stávalo zriedka, pretože v obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahoch boli zakomponované určité rigidné tendencie, ako zo strany veriteľov, tak aj dlžníkov.

Zmena veriteľa tiež prebieha v prípade jeho smrti, kedy je pohľadávka zaradená do aktív dedičstva. Kto bude novým veriteľom rozhodne dohoda medzi dedičmi, notár alebo súd a nie je ani ojedinelou záležitosťou rozhodnutie na základe poslednej vôle zomrelého (závet).